chak12

4 out of 5 dentists recommend this WordPress.com site

ข้อสอบศิลปะ

โรงเรียนไตรมิตร

ข้อสอบกลางภาค                                ภาคเรียนที่ 2                                        ปีการศึกษา  2552

รายวิชาศิลปะ                                      รหัส  ศ41102                          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนไตรมิตร

ข้อสอบกลางภาค                                ภาคเรียนที่ 2                                        ปีการศึกษา  2552

รายวิชาศิลปะ                                      รหัส  ศ41102                          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

                        ……………………………………………………………………………………….

คำชี้แจง

            1.  ข้อสอบมีทั้งหมด  40  ข้อ  เวลา  60  นาที

            2.  ข้อสอบมี  3  ตอน  20  คะแนน

            3.  หากสงสัยให้สอบถามครูผู้คุมสอบ

                        ………………………………………………………………………

ตอนที่ 1  แบบเลือกตอบ  20  ข้อ  10  คะแนน

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท  ( x )  บนคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1)  การวิจารณ์หมายถึง  ?

     ก. การชี้แจ้งข้อบกพร่อง

    ข.  การพิจารณาผลงานศิลปะอย่างมีเหตุผล

    ค. การแสดงความคิดให้ผู้อื่นคล้อยตามตนเอง

    ง.  การนำข้อบกพร่องของคนอื่นออกมาเปิดเผย

2)  การวิจารณ์มีกี่ลักษณะ?

   ก.  มี  1  ลักษณะ

   ข.  มี  2  ลักษณะ

   ค.มี  3  ลักษณะ

   ง.  มี  4  ลักษณะ

3)  ข้อใดคือคุณลักษณะของผู้วิจารณ์ที่ดี ?

   ก. มีความรู้สูง 

   ข. มีฐานะร่ำรวย

   ค.  ต้องรู้จักหลักในการวิจารณ์

  ง.  มีเพื่อนเยอะ และมีหน้ามีตาทางสังคม

 4) ข้อใดที่ผู้วิจารณ์ไม่ควรมี ?

                ก. มีความเป็นธรรม

                ข.  มีความรู้ในงานศิลปะ

                ค.  รักในงานศิลปะอย่างแท้จริง

                ง. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และพวกพ้อง

5)  ประโยชน์ของการวิจารณ์คือ ?

                ก. มีเพื่อน 

                ข. มีคนรักมาก

                ค. มีรายได้เลี้ยงตนเอง

                ง.  ทำให้เป็นคนมีเหตุผล

เฉลยคำตอบ   1. ข  , 2.  ข  ,  3.  ค  ,  4.  ก ,   5.  ง

6) ข้อใดคือแม่สีวัตถุธาตุ ?

                ก.  แดง  ,  เหลือง

                ข.  แดง  ,  ส้ม

                ค.  แดง  ,  ม่วง

                ง.  แดง  ,  ดำ

7)  ข้อใดคือสีขั้นที่ 2

                ก. แดง

                ข. เหลือง

                ค. น้ำเงิน

                ง. เขียว

8)  ข้อใดคือแม่สีของแสง ?

                ก. แดง  ,  ส้ม

                ข.  แดง  ,  เหลือง

                ค.  แดง  ,  เขียว

                ง.  แดง  ,  ฟ้า

9) จิตรกรรมหมายถึงข้อใด ?

                ก.  งานปั้น

                ข. งานแกะ

                ค.  งานหล่อ

                ง.  งานวาด

10) จิตรกรรมมีกี่มิติ  ?

                ก.  มี 1  มิติ

                ข.มี 2  มิติ

                ค.  มี 3  มิติ

                ง.  มี 4  มิติ

4) ข้อใดที่ผู้วิจารณ์ไม่ควรมี ?

   ก. มีความเป็นธรรม

   ข.  มีความรู้ในงานศิลปะ

   ค.  รักในงานศิลปะอย่างแท้จริง

   ง.  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และพวกพ้อง

5)  ประโยชน์ของการวิจารณ์คือ ?

   ก. มีเพื่อน 

   ข. มีคนรักมาก

   ค. มีรายได้เลี้ยงตนเอง

   ง.  ทำให้เป็นคนมีเหตุผล

6) ข้อใดคือแม่สีวัตถุธาตุ ?

   ก.  แดง  ,  เหลือง

   ข.  แดง  ,  ส้ม

   ค.  แดง  ,  ม่วง

   ง.  แดง  ,  ดำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

7)  ข้อใดคือสีขั้นที่ 2

                ก. แดง

                ข. เหลือง

                ค. น้ำเงิน

                ง. เขียว

8)  ข้อใดคือแม่สีของแสง ?

                ก. แดง  ,  ส้ม

                ข.  แดง  ,  เหลือง

                ค.  แดง  ,  เขียว

                ง.  แดง  ,  ฟ้า

9) จิตรกรรมหมายถึงข้อใด ?

                ก.  งานปั้น

                ข. งานแกะ

                ค.  งานหล่อ

                ง.  งานวาด

10) จิตรกรรมมีกี่มิติ  ?

                ก.  มี 1  มิติ

                ข.มี 2  มิติ

                ค.  มี 3  มิติ

                ง.  มี 4  มิติ

11) นักเรียนมีความรู้เรื่องการแปรอักษรหรือไม่ ?

                ก.  มีนิดหน่อย

                ข.  มีปานกลาง

                ค.  มีมาก

                ง.  ไม่รู้เรื่องว่าคืออะไร

12.)  เพลด  1  อันมีสมุดกี่เล่ม ?

                ก.  10  เล่ม

                ข.  12  เล่ม

                ค.  14  เล่ม

                ง.  16  เล่ม

 

13.  สมุด  1  เล่ม เมื่อนับรวมกับปกไดกี่แผ่น ?

                ก.  23  แผ่น

                ข. 33  แผ่น

                ค.  63  แผ่น

                ง.  68  แผ่น

14.  สมุด  1  เล่มจะมีตัวเลขกำกับจากเลขใดถึงเลขใด ?

                ก.  0-13

                ข.  0-33

                ค.  1-33

                ง.  1-43

15.  เพลด  1  ตัว  จะใช้คลิปดำหนีบไว้กี่ตัว

                ก.  1  ตัว

                ข.  2  ตัว

                ค.  3  ตัว

                ง.  4  ตัว

16.  สาเหตุใดจึงต้องใช้ยางยืดรัดสมุดแต่ละเล่มไว้

                ก.  เพื่อใช้เป็นรหัสในการแปร

                ข.  เพื่อบังคับกระดาษไม่ให้เคลื่อนที่

                ค.  เพื่อให้ได้ภาพที่เหมือนจริงเวลาเปิด

                ง.  เพื่อไม่ให้ลืมรหัสเวลาเปิดเป็นภาพ

17. ทำไมต้อใช้ถุงพลาสติกคลุมเพลดเอาไว้?

                ก.  ป้องกันคนเห็นว่าเป็นอะไร

                ข.  ป้องกันฝนหรือน้ำ

                ค.  ป้องกันลมและแดด

                ง.  ป้องกันรหัสหาย

18) ในพิธีเปิดและปิดกีฬา อบจ. เราใช้คนแปรอักษรประมาณกี่คน ?

                ก.  500  คน

                ข.  600  คน

                ค.  100  คน

                ง .  200  คน

 

19)  ตัวเพลดทำจากอะไร ?

                ก.  ไม้

                ข.  กระดาษ

                ค.  เหล็กแข็ง

                ง.  เหล็กผสมยาง

20)  หมายเลข  1  มีสีตามข้อใด ?

                ก.  ขาว

                ข.  ดำ

                ค.  เขียว

                ง.  แดง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 2  กาเครื่องหมายถูก ( / ) ในช่อง  ก    และเครื่องหมายผิด  (x)  ในช่อง  ข     5  ข้อ  5  คะแนน

………..21. ทัศนศิลป์มี  3  ปะเภท

………..22.  จิตรกรรมหมายถึงการวาดภาพระบายสี

………..23.  ประติมากรรมหมายการปั้นการแกะ

………..24.  สถาปัตยกรรมหมายถึงการก่อสร้าง

………..25.  สมัยก่อนมนุษย์อาศัยอยู่ตามถ้ำ

               

ตอนที่ 3  จับคู่  5  ข้อ  5  คะแนน  ให้ทำลงในกระดาษคำตอบที่แจกให้

 

…….26.  สมัยก่อนมนุษย์ใช้อะไรเป็นอาวุธล่าสัตว์                                ก.  หิน

…….27.  ประติมากรรมหมายถึงข้อใด  ?                                          ข.  ประติมากร

…….28.  ผู้สร้างงานประติมากรรมเราเรียกว่า  ?                                  ค.  การปั้นรูปทั่วๆไป

…….29.  ข้อใดคือการเชื่อมโยงศิลปะกับกลุ่มสาระการเกษตร  ?                 ง.  แดงวาดภาพผลไม้

…….30.  ข้อใดคือการเชื่อมโยงศิลปะกับกลุ่มสาระภาษาไทย  ?                  จ.  อ้อยวาดภาพนางเงือก

               

    บุคคลใดที่เห็นประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

           บุคคลนั้นย่อมได้ชื่อว่า   ผู้ห่างไกลจาก  ๐  และ  ร

                                ……………………………ขอให้โชคดี……………………………………….

                        ……………………………………………………………………………………….

คำชี้แจง

            1.  ข้อสอบมีทั้งหมด  40  ข้อ  เวลา  60  นาที

            2.  ข้อสอบมี  3  ตอน  20  คะแนน

            3.  หากสงสัยให้สอบถามครูผู้คุมสอบ

                        ………………………………………………………………………

ตอนที่ 1  แบบเลือกตอบ  20  ข้อ  10  คะแนน

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท  ( x )  บนคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1)  การวิจารณ์หมายถึง  ?

     ก. การชี้แจ้งข้อบกพร่อง

    ข.  การพิจารณาผลงานศิลปะอย่างมีเหตุผล

    ค. การแสดงความคิดให้ผู้อื่นคล้อยตามตนเอง

    ง.  การนำข้อบกพร่องของคนอื่นออกมาเปิดเผย

2)  การวิจารณ์มีกี่ลักษณะ?

   ก.  มี  1  ลักษณะ

   ข.  มี  2  ลักษณะ

   ค. มี  3  ลักษณะ

   ง.  มี  4  ลักษณะ

3)  ข้อใดคือคุณลักษณะของผู้วิจารณ์ที่ดี ?

   ก. มีความรู้สูง 

   ข. มีฐานะร่ำรวย

   ค.  ต้องรู้จักหลักในการวิจารณ์

  ง.  มีเพื่อนเยอะ และมีหน้ามีตาทางสังคม

4) ข้อใดที่ผู้วิจารณ์ไม่ควรมี ?

                ก. มีความเป็นธรรม

                ข.  มีความรู้ในงานศิลปะ

                ค.  รักในงานศิลปะอย่างแท้จริง

                ง. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และพวกพ้อง

5)  ประโยชน์ของการวิจารณ์คือ ?

                ก. มีเพื่อน 

                ข. มีคนรักมาก

                ค. มีรายได้เลี้ยงตนเอง

                ง.  ทำให้เป็นคนมีเหตุผล

เฉลยคำตอบ   1. ข  , 2.  ข  ,  3.  ค  ,  4.  ก ,   5.  ง

6) ข้อใดคือแม่สีวัตถุธาตุ ?

                ก.  แดง  ,  เหลือง

                ข.  แดง  ,  ส้ม

                ค.  แดง  ,  ม่วง

                ง.  แดง  ,  ดำ

7)  ข้อใดคือสีขั้นที่ 2

                ก. แดง

                ข. เหลือง

                ค. น้ำเงิน

                ง. เขียว

8)  ข้อใดคือแม่สีของแสง ?

                ก. แดง  ,  ส้ม

                ข.  แดง  ,  เหลือง

                ค.  แดง  ,  เขียว

                ง.  แดง  ,  ฟ้า

9) จิตรกรรมหมายถึงข้อใด ?

                ก.  งานปั้น

                ข. งานแกะ

                ค.  งานหล่อ

                ง.  งานวาด

10) จิตรกรรมมีกี่มิติ  ?

                ก.  มี 1  มิติ

                ข. มี 2  มิติ

                ค.  มี 3  มิติ

                ง.  มี 4  มิติ

4) ข้อใดที่ผู้วิจารณ์ไม่ควรมี ?

   ก. มีความเป็นธรรม

   ข.  มีความรู้ในงานศิลปะ

   ค.  รักในงานศิลปะอย่างแท้จริง

   ง.  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และพวกพ้อง

5)  ประโยชน์ของการวิจารณ์คือ ?

   ก. มีเพื่อน 

   ข. มีคนรักมาก

   ค. มีรายได้เลี้ยงตนเอง

   ง.  ทำให้เป็นคนมีเหตุผล

6) ข้อใดคือแม่สีวัตถุธาตุ ?

   ก.  แดง  ,  เหลือง

   ข.  แดง  ,  ส้ม

   ค.  แดง  ,  ม่วง

   ง.  แดง  ,  ดำ

7)  ข้อใดคือสีขั้นที่ 2

                ก. แดง

                ข. เหลือง

                ค. น้ำเงิน

                ง. เขียว

8)  ข้อใดคือแม่สีของแสง ?

                ก. แดง  ,  ส้ม

                ข.  แดง  ,  เหลือง

                ค.  แดง  ,  เขียว

                ง.  แดง  ,  ฟ้า

9) จิตรกรรมหมายถึงข้อใด ?

                ก.  งานปั้น

                ข. งานแกะ

                ค.  งานหล่อ

                ง.  งานวาด

10) จิตรกรรมมีกี่มิติ  ?

                ก.  มี 1  มิติ

                ข. มี 2  มิติ

                ค.  มี 3  มิติ

                ง.  มี 4  มิติ

11) นักเรียนมีความรู้เรื่องการแปรอักษรหรือไม่ ?

                ก.  มีนิดหน่อย

                ข.  มีปานกลาง

                ค.  มีมาก

                ง.  ไม่รู้เรื่องว่าคืออะไร

12.)  เพลด  1  อันมีสมุดกี่เล่ม ?

                ก.  10  เล่ม

                ข.  12  เล่ม

                ค.  14  เล่ม

                ง.  16  เล่ม

13.  สมุด  1  เล่ม เมื่อนับรวมกับปกไดกี่แผ่น ?

                ก.  23  แผ่น

                ข. 33  แผ่น

                ค.  63  แผ่น

                ง.  68  แผ่น

14.  สมุด  1  เล่มจะมีตัวเลขกำกับจากเลขใดถึงเลขใด ?

                ก.  0-13

                ข.  0-33

                ค.  1-33

                ง.  1-43

15.  เพลด  1  ตัว  จะใช้คลิปดำหนีบไว้กี่ตัว

                ก.  1  ตัว

                ข.  2  ตัว

                ค.  3  ตัว

                ง.  4  ตัว

16.  สาเหตุใดจึงต้องใช้ยางยืดรัดสมุดแต่ละเล่มไว้

                ก.  เพื่อใช้เป็นรหัสในการแปร

                ข.  เพื่อบังคับกระดาษไม่ให้เคลื่อนที่

                ค.  เพื่อให้ได้ภาพที่เหมือนจริงเวลาเปิด

                ง.  เพื่อไม่ให้ลืมรหัสเวลาเปิดเป็นภาพ

17. ทำไมต้อใช้ถุงพลาสติกคลุมเพลดเอาไว้?

                ก.  ป้องกันคนเห็นว่าเป็นอะไร

                ข.  ป้องกันฝนหรือน้ำ

                ค.  ป้องกันลมและแดด

                ง.  ป้องกันรหัสหาย

18) ในพิธีเปิดและปิดกีฬา อบจ. เราใช้คนแปรอักษรประมาณกี่คน ?

                ก.  500  คน

                ข.  600  คน

                ค.  100  คน

                ง .  200  คน

19)  ตัวเพลดทำจากอะไร ?

                ก.  ไม้

                ข.  กระดาษ

                ค.  เหล็กแข็ง

                ง.  เหล็กผสมยาง

20)  หมายเลข  1  มีสีตามข้อใด ?

                ก.  ขาว

                ข.  ดำ

                ค.  เขียว

                ง.  แดง

ตอนที่ 2  กาเครื่องหมายถูก ( / ) ในช่อง  ก    และเครื่องหมายผิด  (x)  ในช่อง  ข     5  ข้อ  5  คะแนน

………..21. ทัศนศิลป์มี  3  ปะเภท

………..22.  จิตรกรรมหมายถึงการวาดภาพระบายสี

………..23.  ประติมากรรมหมายการปั้นการแกะ

………..24.  สถาปัตยกรรมหมายถึงการก่อสร้าง

………..25.  สมัยก่อนมนุษย์อาศัยอยู่ตามถ้ำ

ตอนที่ 3  จับคู่  5  ข้อ  5  คะแนน  ให้ทำลงในกระดาษคำตอบที่แจกให้

…….26.  สมัยก่อนมนุษย์ใช้อะไรเป็นอาวุธล่าสัตว์                                ก.  หิน

…….27.  ประติมากรรมหมายถึงข้อใด  ?                                          ข.  ประติมากร

…….28.  ผู้สร้างงานประติมากรรมเราเรียกว่า  ?                                  ค.  การปั้นรูปทั่วๆไป

…….29.  ข้อใดคือการเชื่อมโยงศิลปะกับกลุ่มสาระการเกษตร  ?                 ง.  แดงวาดภาพผลไม้

…….30.  ข้อใดคือการเชื่อมโยงศิลปะกับกลุ่มสาระภาษาไทย  ?                  จ.  อ้อยวาดภาพนางเงือก

    บุคคลใดที่เห็นประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

           บุคคลนั้นย่อมได้ชื่อว่า   ผู้ห่างไกลจาก  ๐  และ  ร

                                ……………………………ขอให้โชคดี……………………………………….

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: