chak12

4 out of 5 dentists recommend this WordPress.com site

ข้อสอบศิลปะ

โรงเรียนไตรมิตร

ข้อสอบกลางภาค                                ภาคเรียนที่ 2                                        ปีการศึกษา  2552

รายวิชาศิลปะ                                      รหัส  ศ41102                          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนไตรมิตร

ข้อสอบกลางภาค                                ภาคเรียนที่ 2                                        ปีการศึกษา  2552

รายวิชาศิลปะ                                      รหัส  ศ41102                          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

                        ……………………………………………………………………………………….

คำชี้แจง

            1.  ข้อสอบมีทั้งหมด  40  ข้อ  เวลา  60  นาที

            2.  ข้อสอบมี  3  ตอน  20  คะแนน

            3.  หากสงสัยให้สอบถามครูผู้คุมสอบ

                        ………………………………………………………………………

ตอนที่ 1  แบบเลือกตอบ  20  ข้อ  10  คะแนน

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท  ( x )  บนคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1)  การวิจารณ์หมายถึง  ?

     ก. การชี้แจ้งข้อบกพร่อง

    ข.  การพิจารณาผลงานศิลปะอย่างมีเหตุผล

    ค. การแสดงความคิดให้ผู้อื่นคล้อยตามตนเอง

    ง.  การนำข้อบกพร่องของคนอื่นออกมาเปิดเผย

2)  การวิจารณ์มีกี่ลักษณะ?

   ก.  มี  1  ลักษณะ

   ข.  มี  2  ลักษณะ

   ค.มี  3  ลักษณะ

   ง.  มี  4  ลักษณะ

3)  ข้อใดคือคุณลักษณะของผู้วิจารณ์ที่ดี ?

   ก. มีความรู้สูง 

   ข. มีฐานะร่ำรวย

   ค.  ต้องรู้จักหลักในการวิจารณ์

  ง.  มีเพื่อนเยอะ และมีหน้ามีตาทางสังคม

 4) ข้อใดที่ผู้วิจารณ์ไม่ควรมี ?

                ก. มีความเป็นธรรม

                ข.  มีความรู้ในงานศิลปะ

                ค.  รักในงานศิลปะอย่างแท้จริง

                ง. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และพวกพ้อง

5)  ประโยชน์ของการวิจารณ์คือ ?

                ก. มีเพื่อน 

                ข. มีคนรักมาก

                ค. มีรายได้เลี้ยงตนเอง

                ง.  ทำให้เป็นคนมีเหตุผล

เฉลยคำตอบ   1. ข  , 2.  ข  ,  3.  ค  ,  4.  ก ,   5.  ง

6) ข้อใดคือแม่สีวัตถุธาตุ ?

                ก.  แดง  ,  เหลือง

                ข.  แดง  ,  ส้ม

                ค.  แดง  ,  ม่วง

                ง.  แดง  ,  ดำ

7)  ข้อใดคือสีขั้นที่ 2

                ก. แดง

                ข. เหลือง

                ค. น้ำเงิน

                ง. เขียว

8)  ข้อใดคือแม่สีของแสง ?

                ก. แดง  ,  ส้ม

                ข.  แดง  ,  เหลือง

                ค.  แดง  ,  เขียว

                ง.  แดง  ,  ฟ้า

9) จิตรกรรมหมายถึงข้อใด ?

                ก.  งานปั้น

                ข. งานแกะ

                ค.  งานหล่อ

                ง.  งานวาด

10) จิตรกรรมมีกี่มิติ  ?

                ก.  มี 1  มิติ

                ข.มี 2  มิติ

                ค.  มี 3  มิติ

                ง.  มี 4  มิติ

4) ข้อใดที่ผู้วิจารณ์ไม่ควรมี ?

   ก. มีความเป็นธรรม

   ข.  มีความรู้ในงานศิลปะ

   ค.  รักในงานศิลปะอย่างแท้จริง

   ง.  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และพวกพ้อง

5)  ประโยชน์ของการวิจารณ์คือ ?

   ก. มีเพื่อน 

   ข. มีคนรักมาก

   ค. มีรายได้เลี้ยงตนเอง

   ง.  ทำให้เป็นคนมีเหตุผล

6) ข้อใดคือแม่สีวัตถุธาตุ ?

   ก.  แดง  ,  เหลือง

   ข.  แดง  ,  ส้ม

   ค.  แดง  ,  ม่วง

   ง.  แดง  ,  ดำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

7)  ข้อใดคือสีขั้นที่ 2

                ก. แดง

                ข. เหลือง

                ค. น้ำเงิน

                ง. เขียว

8)  ข้อใดคือแม่สีของแสง ?

                ก. แดง  ,  ส้ม

                ข.  แดง  ,  เหลือง

                ค.  แดง  ,  เขียว

                ง.  แดง  ,  ฟ้า

9) จิตรกรรมหมายถึงข้อใด ?

                ก.  งานปั้น

                ข. งานแกะ

                ค.  งานหล่อ

                ง.  งานวาด

10) จิตรกรรมมีกี่มิติ  ?

                ก.  มี 1  มิติ

                ข.มี 2  มิติ

                ค.  มี 3  มิติ

                ง.  มี 4  มิติ

11) นักเรียนมีความรู้เรื่องการแปรอักษรหรือไม่ ?

                ก.  มีนิดหน่อย

                ข.  มีปานกลาง

                ค.  มีมาก

                ง.  ไม่รู้เรื่องว่าคืออะไร

12.)  เพลด  1  อันมีสมุดกี่เล่ม ?

                ก.  10  เล่ม

                ข.  12  เล่ม

                ค.  14  เล่ม

                ง.  16  เล่ม

 

13.  สมุด  1  เล่ม เมื่อนับรวมกับปกไดกี่แผ่น ?

                ก.  23  แผ่น

                ข. 33  แผ่น

                ค.  63  แผ่น

                ง.  68  แผ่น

14.  สมุด  1  เล่มจะมีตัวเลขกำกับจากเลขใดถึงเลขใด ?

                ก.  0-13

                ข.  0-33

                ค.  1-33

                ง.  1-43

15.  เพลด  1  ตัว  จะใช้คลิปดำหนีบไว้กี่ตัว

                ก.  1  ตัว

                ข.  2  ตัว

                ค.  3  ตัว

                ง.  4  ตัว

16.  สาเหตุใดจึงต้องใช้ยางยืดรัดสมุดแต่ละเล่มไว้

                ก.  เพื่อใช้เป็นรหัสในการแปร

                ข.  เพื่อบังคับกระดาษไม่ให้เคลื่อนที่

                ค.  เพื่อให้ได้ภาพที่เหมือนจริงเวลาเปิด

                ง.  เพื่อไม่ให้ลืมรหัสเวลาเปิดเป็นภาพ

17. ทำไมต้อใช้ถุงพลาสติกคลุมเพลดเอาไว้?

                ก.  ป้องกันคนเห็นว่าเป็นอะไร

                ข.  ป้องกันฝนหรือน้ำ

                ค.  ป้องกันลมและแดด

                ง.  ป้องกันรหัสหาย

18) ในพิธีเปิดและปิดกีฬา อบจ. เราใช้คนแปรอักษรประมาณกี่คน ?

                ก.  500  คน

                ข.  600  คน

                ค.  100  คน

                ง .  200  คน

 

19)  ตัวเพลดทำจากอะไร ?

                ก.  ไม้

                ข.  กระดาษ

                ค.  เหล็กแข็ง

                ง.  เหล็กผสมยาง

20)  หมายเลข  1  มีสีตามข้อใด ?

                ก.  ขาว

                ข.  ดำ

                ค.  เขียว

                ง.  แดง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 2  กาเครื่องหมายถูก ( / ) ในช่อง  ก    และเครื่องหมายผิด  (x)  ในช่อง  ข     5  ข้อ  5  คะแนน

………..21. ทัศนศิลป์มี  3  ปะเภท

………..22.  จิตรกรรมหมายถึงการวาดภาพระบายสี

………..23.  ประติมากรรมหมายการปั้นการแกะ

………..24.  สถาปัตยกรรมหมายถึงการก่อสร้าง

………..25.  สมัยก่อนมนุษย์อาศัยอยู่ตามถ้ำ

               

ตอนที่ 3  จับคู่  5  ข้อ  5  คะแนน  ให้ทำลงในกระดาษคำตอบที่แจกให้

 

…….26.  สมัยก่อนมนุษย์ใช้อะไรเป็นอาวุธล่าสัตว์                                ก.  หิน

…….27.  ประติมากรรมหมายถึงข้อใด  ?                                          ข.  ประติมากร

…….28.  ผู้สร้างงานประติมากรรมเราเรียกว่า  ?                                  ค.  การปั้นรูปทั่วๆไป

…….29.  ข้อใดคือการเชื่อมโยงศิลปะกับกลุ่มสาระการเกษตร  ?                 ง.  แดงวาดภาพผลไม้

…….30.  ข้อใดคือการเชื่อมโยงศิลปะกับกลุ่มสาระภาษาไทย  ?                  จ.  อ้อยวาดภาพนางเงือก

               

    บุคคลใดที่เห็นประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

           บุคคลนั้นย่อมได้ชื่อว่า   ผู้ห่างไกลจาก  ๐  และ  ร

                                ……………………………ขอให้โชคดี……………………………………….

                        ……………………………………………………………………………………….

คำชี้แจง

            1.  ข้อสอบมีทั้งหมด  40  ข้อ  เวลา  60  นาที

            2.  ข้อสอบมี  3  ตอน  20  คะแนน

            3.  หากสงสัยให้สอบถามครูผู้คุมสอบ

                        ………………………………………………………………………

ตอนที่ 1  แบบเลือกตอบ  20  ข้อ  10  คะแนน

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท  ( x )  บนคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1)  การวิจารณ์หมายถึง  ?

     ก. การชี้แจ้งข้อบกพร่อง

    ข.  การพิจารณาผลงานศิลปะอย่างมีเหตุผล

    ค. การแสดงความคิดให้ผู้อื่นคล้อยตามตนเอง

    ง.  การนำข้อบกพร่องของคนอื่นออกมาเปิดเผย

2)  การวิจารณ์มีกี่ลักษณะ?

   ก.  มี  1  ลักษณะ

   ข.  มี  2  ลักษณะ

   ค. มี  3  ลักษณะ

   ง.  มี  4  ลักษณะ

3)  ข้อใดคือคุณลักษณะของผู้วิจารณ์ที่ดี ?

   ก. มีความรู้สูง 

   ข. มีฐานะร่ำรวย

   ค.  ต้องรู้จักหลักในการวิจารณ์

  ง.  มีเพื่อนเยอะ และมีหน้ามีตาทางสังคม

4) ข้อใดที่ผู้วิจารณ์ไม่ควรมี ?

                ก. มีความเป็นธรรม

                ข.  มีความรู้ในงานศิลปะ

                ค.  รักในงานศิลปะอย่างแท้จริง

                ง. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และพวกพ้อง

5)  ประโยชน์ของการวิจารณ์คือ ?

                ก. มีเพื่อน 

                ข. มีคนรักมาก

                ค. มีรายได้เลี้ยงตนเอง

                ง.  ทำให้เป็นคนมีเหตุผล

เฉลยคำตอบ   1. ข  , 2.  ข  ,  3.  ค  ,  4.  ก ,   5.  ง

6) ข้อใดคือแม่สีวัตถุธาตุ ?

                ก.  แดง  ,  เหลือง

                ข.  แดง  ,  ส้ม

                ค.  แดง  ,  ม่วง

                ง.  แดง  ,  ดำ

7)  ข้อใดคือสีขั้นที่ 2

                ก. แดง

                ข. เหลือง

                ค. น้ำเงิน

                ง. เขียว

8)  ข้อใดคือแม่สีของแสง ?

                ก. แดง  ,  ส้ม

                ข.  แดง  ,  เหลือง

                ค.  แดง  ,  เขียว

                ง.  แดง  ,  ฟ้า

9) จิตรกรรมหมายถึงข้อใด ?

                ก.  งานปั้น

                ข. งานแกะ

                ค.  งานหล่อ

                ง.  งานวาด

10) จิตรกรรมมีกี่มิติ  ?

                ก.  มี 1  มิติ

                ข. มี 2  มิติ

                ค.  มี 3  มิติ

                ง.  มี 4  มิติ

4) ข้อใดที่ผู้วิจารณ์ไม่ควรมี ?

   ก. มีความเป็นธรรม

   ข.  มีความรู้ในงานศิลปะ

   ค.  รักในงานศิลปะอย่างแท้จริง

   ง.  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และพวกพ้อง

5)  ประโยชน์ของการวิจารณ์คือ ?

   ก. มีเพื่อน 

   ข. มีคนรักมาก

   ค. มีรายได้เลี้ยงตนเอง

   ง.  ทำให้เป็นคนมีเหตุผล

6) ข้อใดคือแม่สีวัตถุธาตุ ?

   ก.  แดง  ,  เหลือง

   ข.  แดง  ,  ส้ม

   ค.  แดง  ,  ม่วง

   ง.  แดง  ,  ดำ

7)  ข้อใดคือสีขั้นที่ 2

                ก. แดง

                ข. เหลือง

                ค. น้ำเงิน

                ง. เขียว

8)  ข้อใดคือแม่สีของแสง ?

                ก. แดง  ,  ส้ม

                ข.  แดง  ,  เหลือง

                ค.  แดง  ,  เขียว

                ง.  แดง  ,  ฟ้า

9) จิตรกรรมหมายถึงข้อใด ?

                ก.  งานปั้น

                ข. งานแกะ

                ค.  งานหล่อ

                ง.  งานวาด

10) จิตรกรรมมีกี่มิติ  ?

                ก.  มี 1  มิติ

                ข. มี 2  มิติ

                ค.  มี 3  มิติ

                ง.  มี 4  มิติ

11) นักเรียนมีความรู้เรื่องการแปรอักษรหรือไม่ ?

                ก.  มีนิดหน่อย

                ข.  มีปานกลาง

                ค.  มีมาก

                ง.  ไม่รู้เรื่องว่าคืออะไร

12.)  เพลด  1  อันมีสมุดกี่เล่ม ?

                ก.  10  เล่ม

                ข.  12  เล่ม

                ค.  14  เล่ม

                ง.  16  เล่ม

13.  สมุด  1  เล่ม เมื่อนับรวมกับปกไดกี่แผ่น ?

                ก.  23  แผ่น

                ข. 33  แผ่น

                ค.  63  แผ่น

                ง.  68  แผ่น

14.  สมุด  1  เล่มจะมีตัวเลขกำกับจากเลขใดถึงเลขใด ?

                ก.  0-13

                ข.  0-33

                ค.  1-33

                ง.  1-43

15.  เพลด  1  ตัว  จะใช้คลิปดำหนีบไว้กี่ตัว

                ก.  1  ตัว

                ข.  2  ตัว

                ค.  3  ตัว

                ง.  4  ตัว

16.  สาเหตุใดจึงต้องใช้ยางยืดรัดสมุดแต่ละเล่มไว้

                ก.  เพื่อใช้เป็นรหัสในการแปร

                ข.  เพื่อบังคับกระดาษไม่ให้เคลื่อนที่

                ค.  เพื่อให้ได้ภาพที่เหมือนจริงเวลาเปิด

                ง.  เพื่อไม่ให้ลืมรหัสเวลาเปิดเป็นภาพ

17. ทำไมต้อใช้ถุงพลาสติกคลุมเพลดเอาไว้?

                ก.  ป้องกันคนเห็นว่าเป็นอะไร

                ข.  ป้องกันฝนหรือน้ำ

                ค.  ป้องกันลมและแดด

                ง.  ป้องกันรหัสหาย

18) ในพิธีเปิดและปิดกีฬา อบจ. เราใช้คนแปรอักษรประมาณกี่คน ?

                ก.  500  คน

                ข.  600  คน

                ค.  100  คน

                ง .  200  คน

19)  ตัวเพลดทำจากอะไร ?

                ก.  ไม้

                ข.  กระดาษ

                ค.  เหล็กแข็ง

                ง.  เหล็กผสมยาง

20)  หมายเลข  1  มีสีตามข้อใด ?

                ก.  ขาว

                ข.  ดำ

                ค.  เขียว

                ง.  แดง

ตอนที่ 2  กาเครื่องหมายถูก ( / ) ในช่อง  ก    และเครื่องหมายผิด  (x)  ในช่อง  ข     5  ข้อ  5  คะแนน

………..21. ทัศนศิลป์มี  3  ปะเภท

………..22.  จิตรกรรมหมายถึงการวาดภาพระบายสี

………..23.  ประติมากรรมหมายการปั้นการแกะ

………..24.  สถาปัตยกรรมหมายถึงการก่อสร้าง

………..25.  สมัยก่อนมนุษย์อาศัยอยู่ตามถ้ำ

ตอนที่ 3  จับคู่  5  ข้อ  5  คะแนน  ให้ทำลงในกระดาษคำตอบที่แจกให้

…….26.  สมัยก่อนมนุษย์ใช้อะไรเป็นอาวุธล่าสัตว์                                ก.  หิน

…….27.  ประติมากรรมหมายถึงข้อใด  ?                                          ข.  ประติมากร

…….28.  ผู้สร้างงานประติมากรรมเราเรียกว่า  ?                                  ค.  การปั้นรูปทั่วๆไป

…….29.  ข้อใดคือการเชื่อมโยงศิลปะกับกลุ่มสาระการเกษตร  ?                 ง.  แดงวาดภาพผลไม้

…….30.  ข้อใดคือการเชื่อมโยงศิลปะกับกลุ่มสาระภาษาไทย  ?                  จ.  อ้อยวาดภาพนางเงือก

    บุคคลใดที่เห็นประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

           บุคคลนั้นย่อมได้ชื่อว่า   ผู้ห่างไกลจาก  ๐  และ  ร

                                ……………………………ขอให้โชคดี……………………………………….

โฆษณา

ทฤษฎีสี

ภาวะโลกร้อน (Global Warming)

ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกเราในปัจจุบัน สังเกตได้จาก อุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุหลักของปัญหานี้ มาจาก ก๊าซเรือนกระจก ค่ะ (Greenhouse gases)

ปรากฏการณ์เรือนกระจก มีความสำคัญกับโลก เพราะก๊าซจำพวก คาร์บอนไดออกไซด์ หรือ มีเทน จะกักเก็บความร้อนบางส่วนไว้ในในโลก ไม่ให้สะท้อนกลับสู่บรรยากาศทั้งหมด มิฉะนั้น โลกจะกลายเป็นแบบดวงจันทร์ ที่ตอนกลางคืนหนาวจัด (และ ตอนกลางวันร้อนจัด เพราะไม่มีบรรยากาศ กรองพลังงาน จาก ดวงอาทิตย์) ซึ่งการทำให้โลกอุ่นขึ้นเช่นนี้ คล้ายกับหลักการของ เรือนกระจก (ที่ใช้ปลูกพืช) จึงเรียกว่า ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) ค่ะ

แต่การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของ CO2 ที่ออกมาจาก โรงงานอุตสาหกรรม รถยนต์ หรือการกระทำใดๆที่เผา เชื้อเพลิงฟอสซิล (เช่น ถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ หรือ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ) ส่งผลให้ระดับปริมาณ CO2 ในปัจจุบันสูงเกิน 300 ppm (300 ส่วน ใน ล้านส่วน) เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 6 แสนปี

ซึ่ง คาร์บอนไดออกไซด์ ที่มากขึ้นนี้ ได้เพิ่มการกักเก็บความร้อนไว้ในโลกของเรามากขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดเป็น ภาวะโลกร้อน ดังเช่นปัจจุบัน

ภาวะโลกร้อนภายในช่วง 10 ปีนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 มานี้ ได้มีการบันทึกถึงปีที่มีอากาศร้อนที่สุดถึง 3 ปีคือ ปี พ.ศ. 2533, พ.ศ.2538 และปี พ.ศ. 2540 แม้ว่าพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยังมีความไม่แน่นอนหลายประการ แต่การถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์ได้เปลี่ยนหัวข้อจากคำถามที่ว่า “โลกกำลังร้อนขึ้นจริงหรือ” เป็น “ผลกระทบจากการที่โลกร้อนขึ้นจะส่งผลร้ายแรง และต่อเนื่องต่อสิ่งที่มีชีวิตในโลกอย่างไร” ดังนั้น ยิ่งเราประวิงเวลาลงมือกระทำการแก้ไขออกไปเพียงใด ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็จะยิ่งร้ายแรงมากขึ้นเท่านั้น และบุคคลที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือ ลูกหลานของพวกเราเอง

http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/lopburi/usa_s/global_warming/sec01p01.html

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา และบริหารประเทศให้ดำเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก และภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน และการดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิต ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุล และพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

สารบัญ [ซ่อนสารบัญ]
1 การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
2 หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
3 เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ
4 ประการที่สำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง

[แก้ไข] การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ เป็นกรอบแนวความคิดและทิศทางการพัฒนาระบบเศรษฐกิจมหภาคของไทย ซึ่งบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่สมดุล ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกัน เพื่อความอยู่ดีมีสุข มุ่งสู่สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน หรือที่เรียกว่า สังคมสีเขียว (Green Society) ด้วยหลักการดังกล่าว แผนพัฒนาฯฉบับที่ 10 นี้จะไม่เน้นเรื่องตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ยังคงให้ความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจแบบทวิลักษณ์ หรือระบบเศรษฐกิจที่มีความแตกต่างกันระหว่างเศรษฐกิจชุมชนเมืองและชนบท

Hello world!

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!